StartsidaKläppa SamfällighetHistorikStyrelseKläppabladetVägbeskrivningBilderPumphusetVid nödsituationIdébrevlådaGästbokOm Hallande-mail me

Välkommen till Kläppa!

Välkomna till Kläppa Samfällighet, ett boendeområde som skapades med tanke på att vara ett område för fritidshus blandat med fast boende.
Kläppa Samfällighet består av 80 avstyckade fastigheter, alla bebyggda.
I området finns det både barnfamiljer och pensionärer.
Skolbarnen åker skolbuss från området till skolan i centrala Åsa. Hållplats finns vid entrén i området, på Kläppavägen.

Kläppa drivs som en Samfällighetsförening, där en styrelse utses på årsmötet, vilket hålles i april månad varje år.
Styrelsen består av 5-7 ordinarie ledamöter samt 1-3 suppleanter.
Ordförande, kassör samt övriga ledamöter väljes för 2 år, suppleanter för 1 år.

I centrum av Kläppa Samfällighet och längs vissa ytterkanter finns gemensamt ägda grönområden avsatta. Områdena är avsedda att nyttjas som strövområden. En upplyst promenadstig finns genom strövområdet som sammankopplar de båda vägarna.

Vatten får vi från Kungsbacka Kommun.

Informationsregister A - Ö

Adress till styrelsen

Brev kan läggas i Samfällighetens röda brevlåda vid anslagstavlan som sitter där Gustav Alberts väg och Nancys promenad delas.

Eller till:
Kläppa Samfällighetsförening
Box 75
439 51 ÅSA
Mailadress: styrelse@klappa.se

Anslagstavlan

Finns uppsatt vid infarten där Nancys promenad och Gustav Alberts väg delas.

Avflyttning

När du skall flytta är Du skyldig att meddela styrelsen detta samt om möjligt namnge den nye ägaren.
Avstämning beträffande ekonomin skall utföras.
Du skall överlämna Kläppas informationspärm till den nye ägaren.

Avlopp

Kommunalt avlopp finns.
 

Bil, motorcykel, moped

Vi har max 30 km körhastighet i området. Respektera hastigheten.

Brandposter

Området har 4 st brandposter
Ta reda på var dessa är belägna, se anslagstavlan i området

Eldning

Får bara ske vissa tider på året.
Ta hänsyn till dina grannar, elda ej om det blåser mot grannens hus.

Eldning genom skorstenen

Elda bara med torr ved. Blöt ved ryker mycket och är till besvär för omgivande grannar. Håll koll på din egen rökpelare.

Grannsamverkan

De boende uppmanas till gemensam vaksamhet mot inbrott och stölder ur bilar. Om man vid någons fastighet eller på området ser någon person som verkar främmande och obehörig, kan det vara lämpligt att fråga om det är någon särskild som söks eller om man kan hjälpa till på något sätt.
Är det personer med skumma avsikter är det bra att dom märker att dom är iakttagna. Agera med att notera bilnummer mm. Ring till grannen och kolla (se telefonlista).

Grönområden

Alla boende i Kläppa Samfällighet är delägare och förvaltare av det stora gemensamma grönområdet som ligger mellan Gustav Alberts väg och Nancys promenad och längs vissa yttergränser.
Skyltad gångstig finns in i området på Gustav Alberts väg mellan fastigheterna på nr 27 och nr 29 och från Nancys Promenad vid fastigheten nr 8B. En ljusupplyst promenadstig sammanbinder de båda vägarna högst upp på Nancys promenad och Gustav Alberts väg.

Inflyttning

Anmäl till styrelsen när du flyttar in och från området. Nyinflyttade kan erhålla en informationspärm genom styrelsen.

Informationspärm

Den innehåller information och boenderegister.
Lämplig att använda för att spara meddelande samt mötesprotokoll från Kläppa Samfällighets styrelse och Kläppa-bladet.
Uppdatering av pärminnehållet sker vid behov.

Lekplats

Finns på Gustav Alberts väg.

Medlemsmatrikel

Uppdateras en gång per år och utdelas.

Motioner samt meddelande till styrelsen

Lämnas skriftligen till en styrelsemedlem eller lägges i den vita brevlådan vid anslagstavlan märkt ”Kläppa styrelse”.
Motioner till årsmötet lämnas senast i mars månad.

Nomineringskommittén till styrelsen

Består av de sist avgående styrelsemedlemmarna.
Se årsmötesprotokoll.

Parkering av fastighetens fordon

Parkering skall ske inom den egna tomten.
Parkering av bilar vid vägkanten skall undvikas. Det finns många lekande barn inom området.
Besöksparkering vid Nancys promenad nr 8b

Samfällighetsavgift

1.250 kronor f.n. betalas två gånger om året.
Debitering sker 15 september och 15 januari. Avgiftens storlek beslutas vid årsmötet. Det är viktigt att räkningarna betalas i tid, för att vår gemensamma ekonomi skall fungera.

Sandning av vägar och trottoarer

Sker genom entreprenör. Beställs av styrelsen.

Snöskottning

Styrelsen ansvarar för Samfällighetens mark/vägar genom att lämna detta på entreprenad. Beställes av styrelsen. Fastighetsägarna ansvarar för sin entré.

Styrelsen

Styrelsen består av 5-7 ledamöter som väljs vid föreningens årsmöte.
Vilka som valts och vilken uppgift som ledamöterna innehar, framgår av årsmötesprotokollet, vilket delas ut till samtliga medlemmar boende i Samfälligheten.

Städdagar

Vi har två städdagar per år, oftast under maj och oktober månad.
Närvaron är obligatorisk för en person från varje fastighet.   Styrelsen beslutar vilka arbetsuppgifter som behövs utföras. Har man förhinder utsatt dag, skall man meddela styrelsen och man kan få utföra anvisat städuppdrag annan dag om sådant finnes.
Trivselfika ordnas i samband med städdagen. Kallelse till städdagen skickas ut i god tid innan och anslås också på anslagstavlan.

Trädgårdsavfall

Får under inga omständigheter dumpas i vårt gemensamma grönområde. Vi har nära till återvinningsstationen.

Vatten

Samfälligheten har numera kommunalt vatten som debiteras tre gånger per år av samfälligheten.

Avloppet är kopplat till kommunen. vi ansvarar för och debiterar också spillvattnet d.v.s. avloppet. Att Samfälligheten tagit på sig ansvar både för färskvatten och avlopp besparar Samfälligheten ca 60.000 per år.

på fakturan från Samfälligheten debiteras både vatten och avlopp.

Vattenfilter

Kan köpas för att eliminera smutspartiklar att nå fastighetens vattensystem.
Ett gemensamt inköp har gjorts av föreningen som varje fastighetsägare kan köpa. 2 filter för 80:--, säljes av Lennart Ericsson, tel 65 50 56.

Vattenmätare

Finns i varje fastighet och avstäms en gång per år av styrelsen eller genom självavläsning 30 november varje år.

Vägar

Sopning av vägarna sker en gång varje vår. Beställes av styrelsen.

Årsmöte i samfälligheten

Hålles årligen under april månad. Dag meddelas fyra veckor före mötet.

Åsa samhälle

Där finns stor ICA-affär, fiskbil, modebutik, presentaffär, post- och godisaffär som är postens utlämningsställe. Blomsteraffär, konditori, köttbutik, herr- och damfrisör samt restaurang och några pizzerior finns också.
Bankomat finns i Åsa, och kontantuttag kan göras vid köp i ICA-butiken.
Det finns också ett litet apotek vid distriksläkarmottagningen.
Se också webben Kungsbacka.se
Alt. Kartbolaget.se/åsa (ort).

Återvinningsstation

Finns vid Stationsvägen, tel 65 80 04. Där kan man lämna allt utom gummidäck, ris och slipers. Utsatta uppmärkta containrar finns för att slänga skräp.
Även rena klädpaket kan lämnas.
Öppettider: Måndag – fredag kl. 14.00 – 19.00. Lördag kl 10.00 – 14.00.
Vissa storhelger är det stängt, se anslag på stationen. Gummidäck, ris och slipers får köras till återvinningsstationen vid Barnamossen, nordost om Kungsbacka.
Öppettider: Måndag – fredag kl 07.00 – 16.00 Lördag kl. 10.00 – 14.00.

Slutligen vill styrelsen be alla medlemmar, att snarast rapportera till någon i styrelsen om något inträffar som behövs åtgärdas inom vårt gemensamma område.

För vår egen trivsel i Kläppa, har vi ett gemensamt ansvar för att Samfälligheten skall fungera.


 

 

|Startsida| |Kläppa Samfällighet| |Historik| |Styrelse| |Kläppabladet| |Vägbeskrivning| |Bilder| |Pumphuset| |Vid nödsituation| |Idébrevlåda| |Gästbok| |Om Halland|